I. Wstęp


1. Calisthenics Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521403, REGON: 34161223600000, NIP: 9532645185, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, numer telefoniczny do kontaktu: +48 533 338 227 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej pod adresem internetowym: http://sklep.calisthenicsacademy.pl. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest spółka Calisthenics Academy Sp. z o. o. Adresem pocztowym Sklepu jest: ul. Gdańska 135, 85-022 Bydgoszcz

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu i określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie , składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku Regulamin umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

5. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy Towarów, ich właściwości i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny (k.c.), zgodnie z warunkami Regulaminu.

6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się pełne informacje o Towarze, w szczególności o jego właściwościach, cenie, składnikach, z których został wyprodukowany, jego zastosowania, itp.

7. Zdjęcia Towaru służą jego prezentacji, tj. pokazania asortymentu, rodzaju opakowania, prezentacji koloru.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez użytkownika Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

9. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, których właścicielem jest CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o..


II. Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towarów

1. Calisthenics Academy Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu (Klientem), a CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. (Sklep).

3. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne, rzetelne oraz dokładne. CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają
Regulamin sklepu internetowego Calisthenics Academy http://sklep.calisthenicsacademy.pl
prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przepisami prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

6. Klient zobowiązany jest do nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.


III. Składanie Zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Sklep umożliwia składanie Zamówień na Towar poprzez stronę Internetową z przekierowaniem zamówienia na skrzynkę e-mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W trakcie składania Zamówienia, Klient może osobno wyrazić zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Zgodę Klient może w każdym czasie odwołać. Skutek odwołania następuje z chwilą, kiedy CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. powzięła o tym informację.

5. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

6. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakup bez rejestracji).

7. Warunkiem złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

8. W celu złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową należy dokonać wyboru Towaru w Sklepie, w tym jego ilości i rodzaju, a następnie przejść do ?Koszyka? i kontynuować procedurę składania Zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji, w tym także sposobu dostawy. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towaru przyciskiem ?Zamów i Zapłać? Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji w Zamówieniu, czy jego rezygnacji, jak i zmiany danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia poprzez użycie
Regulamin sklepu internetowego Calisthenics Academy http://sklep.calisthenicsacademy.pl
przycisku ?Zamów i Zapłać? jest równoczesne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz wybranej formy ich dostawy z określeniem wysokości kosztów dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem Zamówienia.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia poprzez drogę internetową, otrzyma on automatycznie wygenerowaną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta Zamówieniem.


IV. Dostawa i odbiór Towarów

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub w wiadomości e-mailowej. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego zgodnie z ustawą Prawo pocztowe. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sklepu.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności przelewem lub przelewem on-line do czasu podanego na stronach internetowych Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (1-2 dni robocze).

4. Klient obciążony jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili wybierając przycisk Cennik transportu.

5. W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Klienta, Klient jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie 14 dnia od dnia dokonania zakupu Towaru.


V. Płatność

1. Informacja o cenie zakupu Towaru, podawana na stronie Sklepu, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia zakupu wybranych Towarów. Ww. cena nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu Zamówienia.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru, tj. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Sklepu.


VI. Reklamacja Towarów

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Calisthenics Academy Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadzie art. 556 i następnych k.c..

2. Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
Regulamin sklepu internetowego Calisthenics Academy http://sklep.calisthenicsacademy.pl

3. Reklamację należy składać na adres pocztowy Sklepu.

4. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt oraz dowód jego zakupu i wypełnione zgłoszenie reklamacyjne na adres pocztowy Sklepu.

5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 k.c.:

a. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca - CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego ? Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b. Żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.


VII. Zwroty Towarów ? odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli przysłanego na adres pocztowy Sklepu.

4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub korzystając ze wzoru odstąpienia dostępnego na stronie Sklepu: http://sklep.calisthenicsacademy.pl załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres pocztowy Sklepu.

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sklepu.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą przez Klienta cenę w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi opłat związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia do Sklepu Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Regulamin sklepu internetowego Calisthenics Academy http://sklep.calisthenicsacademy.pl

10. Klient ponosi odpowiedzialność do wysokości zmniejszenia wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

11. W przypadku, gdy Klient nie odbierze zakupionego Towaru w terminie określonym w pkt IV. ust. 5 ? Sklep może wezwać Klienta do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony Klienta Sklep składa Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep jest zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Sklep może jednak domagać się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli poniesionej szkody i kosztów związanych z niewykonaniem zobowiązania przez Klienta.

VIII . Zapisy końcowe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji Zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wskazanej przez Klienta poczty e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd miejscowo właściwy w Bydgoszczy.

5. CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.

6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firm należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

7. CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. jest właścicielem marki CALISTHENICS ACADEMY oraz wszelkich produktów oferowanych do sprzedaży, w tym Towarów, ich właściwości oraz ich znaków rozpoznawczych, czy opakowania. Każde naruszenie prawa własności CALISTHENICS ACADEMY Sp. z o.o. będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie Prawo własności przemysłowej, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie Kodeks cywilny oraz ustawie Kodeks karny.