WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

......................, dn. ................

................................................................

(imię i nazwisko Klienta)

.................................................................

(adres zamieszkania Klienta)

Calisthenics Academy Sp. z o.o.

ul. Gdańska 135

85-022 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następującej rzeczy ................................................................................. zawartej dnia.............................

Proszę o zwrot płatności należnych w przypadku odstąpienia od umowy w następujący sposób:*

  • na rachunek bankowy o numerze .....................................................

  • przekazem pocztowym na adres .......................................................

.......................................................................

(imię i nazwisko Klienta/podpis)

[*] Uzupełnienie tej informacji jest dobrowolne. W przypadku braku wyboru zastosowanie znajduje pkt. VII.9